Wahre Worte:

Ick kann de nich an don...

...aff un  to mock es met de Merse an de Theke stohn!


Ik bün nich neeschierig, ik wull´t nur geern weten!


Et wat goor is!

Drink, wat kloor is!

Segg, wat wohr is!


Een Schuffkurr vull Glück helpt beter as´n wagen vull Verstand!


Wenn das Leben dir Eier gibt, mach Eierlikör draus!


Wat büs du dän för Enen?


Se döt di niks!

Dat kaas behollen!

Wu häts du?

Wus du met me dansen?

Wat mutt, dat mutt!

Du kaas mie maol!

Hör es toe!


Heuen un frien, dat dös manch vergäwens!


Wann de Buer en Hohn slach´t,

is entweder de Buer krank aorre´t Hohn


Ick bün so krank äs en Hohn,

ig magg wall wat iätten, män nicks dohn.

Iättten und Drinken häöllt Liew un Siäll bineen


In Tied der Naut

smak de Wuorst auch aohne Braut!


Met Water kaiss demm besten Koffie kapott maken.

 Gudd Äten und Drinken hölt Liew und Selle bieneene.

 Watt denn Buhr nich kennt, dat frett he nich.

suos di wat schamen

Lot die wat!

Wis du met mi dansen?